Wyświetlanie 1–12 z 24 wyników

Szlifierka do kół zębatych

USED GEAR GRINDING MACHINE FOR SALE

Experience Unmatched Precision and Performance with Our Gear Grinding Machines. Elevate Your Gear Manufacturing Process with Cutting-Edge Technology and Superior Quality. From High-Volume Production to Customized Solutions, Trust in Our Gear Grinding Expertise for Flawless Results. Maximize Efficiency and Ensure Optimal Gear Performance with Our State-of-the-Art Machinery. Contact Us Now to Transform Your Gear Production!

Często zadawane pytania

Explore our Gear Grinding Machine FAQ for insights into precision gear manufacturing. Discover the capabilities, applications, and benefits of gear grinding technology. Get answers to common questions on gear profile accuracy, surface finish, and efficiency, optimizing your gear production processes for superior performance and reliability.

A Gear Grinding Machine is a precision machining tool used to grind gears to high levels of accuracy and surface finish. It is crucial for producing gears with precise tooth profiles, dimensions, and surface qualities.

Gear grinding machines use abrasive grinding wheels to remove material from the surface of gear teeth, achieving precise tooth profiles and surface finishes. The machine’s CNC system controls the grinding process, ensuring accuracy and repeatability.

Gear grinding machines can grind various types of gears, including spur gears, helical gears, bevel gears, worm gears, and more. They are used in industries such as automotive, aerospace, and power transmission for high-precision gear manufacturing.

Advantages include:

 • High precision: Gear grinding machines can achieve tight tolerances and precise tooth profiles.
 • Excellent surface finish: Grinding produces smooth and uniform gear surfaces with low roughness values.
 • Improved gear quality: Grinding removes material uniformly across the gear surface, resulting in enhanced gear performance and durability.

Common gear grinding processes include:

 • Form grinding: Grinding the gear tooth profile using a grinding wheel with the inverse shape of the desired tooth profile.
 • Thread grinding: Grinding threads on gears to precise dimensions and profiles.
 • Generating grinding: Grinding gears directly from solid blanks using a grinding wheel with the shape of the gear tooth profile.

Consider factors such as:

 • Gear type and size: Determine the types and sizes of gears you need to grind.
 • Required precision and surface finish: Assess the level of accuracy and surface finish required for your gears.
 • Machine specifications: Evaluate features such as grinding wheel size, CNC control capabilities, and automation options.
 • Budget: Consider your budget constraints and balance them with the required features and capabilities.

Regular maintenance tasks may include:

 • Inspection and replacement of grinding wheels and dressing tools.
 • Lubrication of machine components such as bearings, slides, and gears.
 • Calibration and alignment of machine axes and grinding wheel dressing systems.
 • Cleaning and maintenance of coolant systems and filtration units.

Yes, many Gear Grinding Machines are equipped with automation features such as CNC control, automatic tool changers, robotic loading/unloading systems, and in-process measurement systems to optimize productivity and efficiency.

Środki bezpieczeństwa obejmują:

 • Odpowiednie szkolenie: Upewnij się, że operatorzy zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznych procedur obsługi i obsługi maszyny.
 • Stosowanie środków ochrony osobistej (PPE): Wymagaj od operatorów noszenia odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak okulary ochronne, rękawice i środki ochrony słuchu.
 • Osłony maszyny: Obudowy i osłony maszyny należy utrzymywać na miejscu, aby zapobiec dostępowi do ruchomych części podczas pracy.
 • Zatrzymanie awaryjne: Zapoznaj operatorów z lokalizacją i sposobem użycia przycisków zatrzymania awaryjnego umożliwiających natychmiastowe wyłączenie maszyny w sytuacji awaryjnej.

Common gear grinding processes include:

 • Form grinding: Grinding the gear tooth profile using a grinding wheel with the inverse shape of the desired tooth profile.
 • Thread grinding: Grinding threads on gears to precise dimensions and profiles.
 • Generating grinding: Grinding gears directly from solid blanks using a grinding wheel with the shape of the gear tooth profile.