กำลังแสดง 1–12 จากผลลัพธ์ 25

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

แสดง 9 12 18 24

USED INDUSTRIAL ROBOT FOR SALE

Discover our cutting-edge industrial robots designed to revolutionize your manufacturing processes. With precision engineering and advanced technology, our industrial robots offer unparalleled efficiency, accuracy, and flexibility. Explore our range to optimize your production line and stay ahead in today's competitive market.

คำถามที่พบบ่อย

Explore common questions about industrial robots. Learn about their applications, benefits, and integration into manufacturing processes. Discover how they enhance efficiency, safety, and precision in various industries. Get insights on selecting the right robot for your needs and maximizing productivity in your operations.

An industrial robot is a programmable mechanical device used in manufacturing settings to automate tasks such as assembly, welding, painting, packaging, and material handling. These robots are equipped with articulated arms, end-effectors, sensors, and control systems, allowing them to perform repetitive tasks with precision and efficiency. Industrial robots are widely used across various industries to streamline production processes, increase productivity, and improve quality and safety standards.

Using an industrial robot involves several steps to ensure safe and efficient operation. Here’s a general guide on how to use an industrial robot:

Installation and Setup:

Ensure the industrial robot is installed securely in its designated workspace, following manufacturer guidelines and safety protocols.
Connect the robot to a power source and ensure all cables and connections are properly secured.
Programming:

Program the robot to perform the desired tasks using the robot’s control interface or programming software.
Define the sequence of movements, trajectories, and actions required for the robot to complete its tasks.
Test the programmed movements to ensure accuracy and efficiency.
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:

Implement safety measures to protect personnel and equipment from potential hazards during robot operation.
Install safety barriers, emergency stop buttons, and safety sensors to prevent collisions and ensure safe operation.
Provide training to operators on safe working practices and procedures for interacting with the robot.
Integration with Production Systems:

Integrate the industrial robot into the existing production line or manufacturing process.
Coordinate the robot’s movements and actions with other machines, conveyors, and equipment to optimize workflow and efficiency.
Testing and Optimization:

Conduct trial runs and tests to evaluate the robot’s performance and identify any issues or areas for improvement.
Fine-tune the robot’s programming and parameters to optimize its performance and productivity.
Monitor the robot’s operation and collect data to assess its efficiency and effectiveness over time.
Maintenance and Servicing:

Implement a regular maintenance schedule to ensure the robot remains in optimal working condition.
Perform routine inspections, lubrication, and cleaning of the robot’s components and mechanisms.
Address any issues or malfunctions promptly to prevent downtime and maintain productivity.
Training and Supervision:

Provide training to operators and maintenance personnel on how to operate and maintain the industrial robot safely and effectively.
Supervise the robot’s operation to ensure it performs as intended and adheres to established procedures and safety protocols.
By following these steps and implementing proper training, safety measures, and maintenance practices, operators can effectively utilize industrial robots to automate tasks and streamline production processes in manufacturing settings.

Choosing the right industrial robot involves considering several factors to ensure it meets your specific application requirements and operational needs. Here are some key considerations when selecting an industrial robot:

Application Requirements: Identify the specific tasks and processes you intend to automate with the robot. Consider factors such as payload capacity, reach, speed, and precision requirements for your application.

Robot Type: Determine the type of industrial robot that best suits your application. Common types include articulated robots, Cartesian robots, SCARA robots, and collaborative robots (cobots). Choose a robot type that offers the necessary capabilities and flexibility for your tasks.

Payload and Reach: Consider the size and weight of the objects the robot will handle (payload) and the distance it needs to reach (reach). Ensure the robot’s payload and reach specifications align with your application requirements.

Accuracy and Precision: Assess the robot’s accuracy and repeatability specifications to ensure it can perform tasks with the required level of precision. Factors such as encoder resolution, servo motor performance, and mechanical rigidity contribute to the robot’s accuracy.

Speed and Cycle Time: Evaluate the robot’s speed capabilities and cycle times to determine its suitability for your production requirements. Consider factors such as acceleration/deceleration rates, maximum speed, and payload capacity when assessing speed performance.

Integration and Compatibility: Ensure the robot is compatible with your existing production systems, equipment, and control interfaces. Consider factors such as communication protocols, software compatibility, and ease of integration into your manufacturing environment.

Flexibility and Expandability: Choose a robot that offers flexibility and scalability to adapt to changing production needs and accommodate future growth. Look for features such as modular design, interchangeable end-effectors, and expandable programming capabilities.

Safety Features: Prioritize safety features to protect personnel and equipment during robot operation. Look for features such as collision detection, safety-rated stop mechanisms, and collaborative operation modes, especially if the robot will work alongside human operators.

Ease of Programming and Operation: Consider the ease of programming and operating the robot, especially if you have limited experience with robotics. Look for intuitive programming interfaces, user-friendly software, and built-in diagnostics to simplify setup and operation.

Total Cost of Ownership: Evaluate the total cost of ownership (TCO) of the robot, including initial purchase price, installation costs, maintenance expenses, and ongoing operational costs. Consider factors such as energy efficiency, reliability, and support services when assessing TCO.

By carefully considering these factors and conducting thorough research, you can select an industrial robot that meets your application requirements, enhances productivity, and delivers a strong return on investment for your manufacturing operations.

Industrial robots work by using a combination of mechanical components, sensors, and control systems to perform specific tasks in manufacturing and production environments. Here’s an overview of how industrial robots typically work:

Sensing: Industrial robots often incorporate sensors such as encoders, proximity sensors, and vision systems to perceive their surroundings and detect objects, obstacles, and workpieces.

Programming: Robots are programmed to perform specific tasks through a combination of offline programming (using computer software to generate robot programs) and online programming (teaching the robot movements manually). Programming involves defining the sequence of movements, trajectories, and actions required to complete the task.

Control: The robot’s control system interprets the programmed instructions and coordinates the robot’s movements and actions accordingly. The control system sends commands to the robot’s motors and actuators to execute the programmed tasks with precision.

Actuation: Industrial robots are equipped with various types of actuators, such as electric motors, pneumatic cylinders, or hydraulic systems, which generate motion and force to manipulate objects and perform tasks. These actuators convert electrical or pneumatic energy into mechanical motion.

Manipulation: The robot’s end-effector, or tooling, interacts with the workpiece or environment to perform the desired task. End-effectors can include grippers, welding torches, suction cups, and specialized tools tailored to specific applications.

Feedback and Control Loop: During operation, the robot continuously receives feedback from sensors and monitoring devices to assess its performance and adjust its movements as needed. This closed-loop control system helps the robot maintain accuracy and adapt to changes in its environment or workload.

Safety: Industrial robots are equipped with safety features such as protective barriers, emergency stop buttons, and safety sensors to prevent accidents and ensure the safety of personnel working nearby. Collaborative robots (cobots) are designed to work alongside humans safely, employing advanced safety mechanisms and force-limiting technology.

Integration: Industrial robots can be integrated into existing production lines and manufacturing processes, working in coordination with other machines, conveyors, and equipment. Integration may involve communication with PLCs (programmable logic controllers) or other control systems to synchronize operations and optimize workflow.

Overall, industrial robots offer versatility, precision, and efficiency in performing a wide range of tasks, from assembly and welding to packaging and material handling. By leveraging advanced technology and automation, industrial robots contribute to increased productivity, improved quality, and enhanced competitiveness in manufacturing industries.

There are several reputable brands that manufacture industrial robots, offering a wide range of models and solutions to meet various industrial automation needs. Some of the prominent industrial robot brands include:

ABB Robotics: ABB is a global leader in industrial automation and robotics, offering a comprehensive range of robots for various applications, including assembly, welding, material handling, and painting.

Fanuc Robotics: Fanuc is one of the largest industrial robot manufacturers in the world, known for its high-performance robots used in automotive manufacturing, electronics, and other industries.

KUKA Robotics: KUKA is a leading supplier of industrial robots and automation solutions, offering a diverse portfolio of robots for applications such as welding, material handling, and machine tending.

Yaskawa Motoman: Yaskawa Motoman is a well-established brand in industrial robotics, offering a wide range of robots for welding, assembly, packaging, and other industrial applications.

Universal Robots: Universal Robots specializes in collaborative robots (cobots) designed to work safely alongside humans in manufacturing environments. Their cobots are known for their flexibility, ease of use, and quick deployment.

Kawasaki Robotics: Kawasaki Robotics is a trusted provider of industrial robots for applications such as assembly, painting, and material handling. Their robots are known for their reliability, precision, and high-speed performance.

Stäubli Robotics: Stäubli Robotics offers a range of robots for industrial automation, including SCARA robots, six-axis robots, and delta robots. Their robots are used in industries such as automotive, electronics, and food processing.

Denso Robotics: Denso Robotics manufactures compact and high-speed robots for various industrial applications, including assembly, pick-and-place, and machine tending.

Mitsubishi Electric Automation: Mitsubishi Electric Automation produces industrial robots for applications such as welding, material handling, and packaging, with a focus on performance, reliability, and ease of integration.

Epson Robots: Epson Robots offers a range of SCARA, six-axis, and Cartesian robots for industrial automation, with a focus on precision, speed, and flexibility.

These are just a few examples of the many reputable brands that manufacture industrial robots worldwide. When choosing an industrial robot, it’s essential to consider factors such as application requirements, performance specifications, integration capabilities, and support services provided by the manufacturer.

The cost of an industrial robot can vary significantly depending on several factors, including the brand, model, size, payload capacity, reach, complexity, and additional features or accessories included. Generally, industrial robots can range in price from tens of thousands to several hundred thousand dollars. Here’s a rough breakdown of typical price ranges for industrial robots:

Small-Scale Robots (SCARA, Delta): Small-scale robots with lower payload capacities and simpler designs may range in price from $10,000 to $50,000, depending on the brand and features included.

Mid-Range Robots (Six-Axis, Cartesian): Mid-range industrial robots with moderate payload capacities and versatile capabilities typically range in price from $50,000 to $150,000.

High-End Robots (Heavy-Duty, High-Precision): High-end industrial robots with larger payload capacities, extended reach, high precision, and advanced features can cost anywhere from $150,000 to several hundred thousand dollars or more, depending on the complexity and customization required.

Collaborative Robots (Cobots): Collaborative robots, designed to work safely alongside humans, may have similar pricing ranges as traditional industrial robots, depending on their payload capacity, reach, and collaborative features.

It’s important to note that these are rough estimates, and the actual cost of an industrial robot can vary based on factors such as the specific application requirements, customization, integration with other systems, software licenses, training, warranties, and ongoing support services provided by the manufacturer or distributor.

When considering the cost of an industrial robot, it’s essential to evaluate the return on investment (ROI) based on factors such as increased productivity, labor savings, improved quality, reduced downtime, and other operational benefits that the robot can provide over its lifespan. Additionally, exploring financing options, leasing arrangements, or used/refurbished robot options may help make industrial robots more accessible for businesses with budget constraints.

Industrial robots offer several benefits, including increased productivity, improved product quality, reduced labor costs, enhanced workplace safety, and greater flexibility in production processes.

Industrial robots can perform a wide range of tasks, including pick-and-place operations, assembly, welding, painting, packaging, material handling, machine tending, inspection, and quality control.

The ROI for industrial robots varies depending on factors such as initial investment, labor savings, productivity gains, quality improvements, and reduced downtime. Many businesses see a positive ROI within a few years of implementing industrial robots into their production processes.

ส่วนประกอบหลักของเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำมักประกอบด้วย:

แหล่งจ่ายไฟ: ส่วนประกอบนี้ให้พลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นในการสร้างไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่จ่ายพลังงานให้กับระบบทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

ขดลวดเหนี่ยวนำ (ตัวเหนี่ยวนำ): ขดลวดเหนี่ยวนำหรือที่เรียกว่าตัวเหนี่ยวนำเป็นขดลวดที่กระแสสลับไหลผ่าน มันสร้างสนามแม่เหล็กสลับอย่างรวดเร็วที่จำเป็นสำหรับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น

คอยล์งาน: คอยล์ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำที่โต้ตอบโดยตรงกับชิ้นงานที่ถูกให้ความร้อน โดยทั่วไปจะเป็นขดลวดทองแดงหรือลวดทองแดงที่พันแน่นซึ่งล้อมรอบหรืออยู่ใกล้กับชิ้นงาน

ธนาคารตัวเก็บประจุ: ธนาคารตัวเก็บประจุจัดเก็บและปล่อยพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ช่วยให้มีเอาต์พุตพลังงานที่เสถียรและสม่ำเสมอไปยังคอยล์เหนี่ยวนำ

ระบบทำความเย็น: ระบบทำความเย็นช่วยกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และป้องกันความร้อนสูงเกินไปของส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น แหล่งจ่ายไฟ คอยล์เหนี่ยวนำ และธนาคารตัวเก็บประจุ อาจรวมถึงพัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ แจ็คเก็ตระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือกลไกการระบายความร้อนอื่นๆ

ระบบควบคุม: ระบบควบคุมจัดการและควบคุมกระบวนการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ รวมถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ เช่น กำลังขับ ความถี่ เวลาในการทำความร้อน และการควบคุมอุณหภูมิ อาจรวมถึงตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC) ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือแผงควบคุมเฉพาะพร้อมอินเทอร์เฟซผู้ใช้

อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิ: อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เทอร์โมคัปเปิ้ล หรือไพโรมิเตอร์ ใช้ในการวัดอุณหภูมิของชิ้นงานระหว่างการให้ความร้อน โดยให้การตอบสนองแบบเรียลไทม์ไปยังระบบควบคุมเพื่อการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย: คุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น การป้องกันความร้อนเกิน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าผันผวน และกลไกการปิดเครื่องอัตโนมัติ ถูกรวมไว้ในเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรับรองความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน คุณสมบัติเหล่านี้อาจรวมถึงเซ็นเซอร์ อินเตอร์ล็อค และสัญญาณเตือนความปลอดภัย

กล่องหุ้มหรือตัวเครื่อง: กรอบหุ้มหรือตัวเครื่องให้การป้องกันและการกักเก็บส่วนประกอบภายในของเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ปกป้องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและรับประกันการทำงานที่ปลอดภัย

ส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและควบคุมกระบวนการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการทำความร้อนในเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานทำความร้อนทางอุตสาหกรรมต่างๆ